Algemene voorwaarden

Talrijk Coaching
Klein Brabant 82
5262 RN Vught
+31 (0)6 28822274
www.talrijkcoaching.nl 

Talrijk Coaching, btw-nummer 151528135B01, KvK-nummer 74836943 werkt volgens de statuten en uitgangspunten van de Nederlandse vereniging voor NLP 

1. DEFINITIES

Opdrachtnemer: Talrijk Coaching 

Cliënt: de natuurlijke persoon die gecoacht wordt en op wie de door Talrijk Coaching uit te voeren diensten betrekking hebben. 

Opdrachtgever: de organisatie of de natuurlijke persoon die de cliënt of deelnemers aan een training afvaardigt. 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Talrijk Coaching en opdrachtgever tot stand komt, elke aanvulling of wijziging daarop. 

Dienst/opdracht: alle geleverde diensten en daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op coachtrajecten, trainingen, workshops en iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Talrijk Coaching en de Cliënt/Opdrachtgever waarop Talrijk Coaching deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

De overeenkomst komt tot stand doordat Cliënt/Opdrachtgever zich akkoord verklaart middels ondertekening of instemming met de offerte van Talrijk Coaching. Hiermee verklaart de Cliënt/Opdrachtgever tevens de algemene voorwaarden van Talrijk Coaching te accepteren. 

2. DIENSTVERLENING 

2a. Indien Cliënt/Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een startgesprek plaatsvinden. 

2b. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Cliënt/Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. 

2c. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening, na het wederzijds doornemen van het startformulier worden afgestemd en door Cliënt/Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
In afwijking van lid 2c kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Cliënt/Opdrachtgever zijn bevestigd en door Cliënt/Opdrachtgever akkoord verklaard. 

2d. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een coachrelatie met een Cliënt/Opdrachtgever. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door Opdrachtnemer beter wordt geacht de Cliënt/Opdrachtgever door te verwijzen of om andere redenen de coachrelatie met een Cliënt/Opdrachtgever te beëindigen. 

2e. Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen. 

3. ANNULERING OF WIJZIGING VAN HET TRAJECT 

3a. Het staat de Cliënt/Opdrachtgever te allen tijde vrij de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. In het geval de Cliënt/Opdrachtgever tijdens het eerste deel van het traject wenst af te zien van voortzetting van het coachtraject dienen de kosten naar rato te worden voldaan. 

3b. Talrijk Coaching kan besluiten dat de omstandigheden van dien aard zijn dat de niet gevoerde gesprekken niet hoeven te worden betaald. Bij een totale onderbreking van het traject van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij daarover vooraf afspraken zijn gemaakt die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. 

3c. Indien een dienst, opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de Opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht. 

3d. De Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt/Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. TARIEVEN EN FACTURERING 

4a. De geldende tarieven staan vermeld op www.talrijkcoaching.nl, bedragen zijn inclusief btw. 

4b. De kosten voor dienstverlening worden vooraf vastgesteld en vastgelegd in de overeenkomst. Betaling van de door Cliënt/Opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. 

4c. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

4d. Indien Talrijk Coaching afziet van verdere coaching zullen de nog te voeren gesprekken niet in rekening worden gebracht. 

4e. Reiskosten (indien van toepassing) worden in rekening gebracht tegen een tarief van 0,19 euro per kilometer en zullen op basis van nacalculatie worden doorberekend. 

5. OMGANG PERSOONSGEGEVENS 

5a. De Cliënt/Opdrachtgever neemt op basis van vrijwilligheid deel aan het coachtraject. 

5b. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Naam, adres en andere persoonsgegevens en contactgegevens van Cliënten/Opdrachtgevers worden door Talrijk Coaching gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 

5c. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Cliënt/Opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

6. AANSPRAKELIJKHEID 

6a. Talrijk Coaching neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 

6b. De Opdrachtnemer is tegenover de Cliënt/Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer kan aantonen dat de fout onder betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze vak uitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden. De Cliënt/Opdrachtgever zal Talrijk Coaching steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De Cliënt/Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Talrijk Coaching verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Talrijk Coaching is uitgegaan van door de Cliënt/Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. 

6c. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor: 

• Schade die het gevolg is van door de Cliënt/Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; 

• Indirecte schade, zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke de Cliënt/Opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdend met de overeenkomst zal lijden;

• Schade die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken en/of personen en/of dieren.

6d. In geval Opdrachtnemer toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 

7. SLOTBEPALINGEN 

Deze Algemene Voorwaarden worden regelmatig herzien. Ze zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.talrijkcoaching.nl 

Februari 2019